Rusmiddelpolitik
Formål:

1. Misbrug skal ikke hindre elever i at gennemføre en uddannelse
2. Eleverne skal trives i uddannelsen
3. Skolen skal være et sundt og åbent læringsmiljø, og
4. Skolens holdning til rusmidler skal derfor være klar og synlig.

Skolens rusmiddelpolitik omfatter både lovlige og ulovlige rusmidler:

 • Narkotika
 • Andre rusmidler – svampe m.v.
 • Dopingpræperater
 • Alkohol

Skolens holdning:

Det er farligt at indtage rusmidlerne, fordi de kan føre til:

 • Svigtende koncentrationsevne/indlæring
 • Afhængighed fysisk og psykisk
 • Ulykker på skolen og i trafikken
 • At uddannelsen ikke gennemføres
 • Kriminalitet
 • Dårlig livskvalitet

Skolens regler:

 • På skolens område er det ikke tilladt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler eller dopingpræparater
 • Det er ikke tilladt at indtage og opbevare alkohol på skolen i undervisningstiden
 • Ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkohol. Evt. tilladelse gives af skolens ledelse.
 • Det er ikke tilladt at møde op til undervisningen eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand. Det påhviler enhver ansat at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i påvirket tilstand på skolens område.
 • Elever, som opdager påvirkede medelever eller misbrug på skolens område, skal tage kontakt til en af skolens ansatte med informationen.

Forebyggelse:

Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse af rusmiddelpolitikken
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk: skolen samarbejder med Varde Kommunes opsøgende SSP-konsulenter samt Varde Kommunes forebyggelseskonsulent

Misbrugsnetværket mødes 2 gange årligt med det formål at drøfte den aktuelle rusmiddelsituation, iværksætte eventuelle nye initiativer samt sikre et fortsat åbent og konstruktivt samarbejde. Skolen indkalder til disse møder.

Skolen vil synliggøre rusmiddelpolitikken på skolens hjemmeside og i skolens ordensregler. Skolen vil udarbejde en separat folder, som udleveres til alle elever sammen med skolens regelsæt ved skolestart.

Skolen afholder efter behov temadage, hvor emnet rusmiddelpolitik vil bliver drøftet blandt elever og lærere, evt. med deltagelse af Varde Kommunes opsøgende SSP-konsulenter.

Rusmiddelpolitikken fungerer i sammenhæng med skolens værdisæt.

Skolen ønsker på et tidligt tidspunkt at opfange faresignaler, så der rettidigt kan sættes ind med effektiv indsats, inden der opstår alvorlige problemer, som kan skade de unge. Skolen ønsker at:

 • Videreudvikle et miljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger og hurtig indsats
 • Informere/oplyse eleverne og personalet om rusmidler samt konsekvenser for brug heraf
 • Sikre, at eleverne og personalet er informeret om skolens rusmiddelpolitik

Når misbrug konstateres:

Når det konstateres, at uddannelsessøgende overtræder skolens regler vedrørende rusmidler:

Henvender eleven sig om hjælp omkring et misbrug, skal den informerede henvende sig til skolens ledelse, som vil yde hjælp og evt. tage kontakt til Varde Kommunes opsøgende SSP-konsulenter eller Varde Kommunes forebyggelseskonsulent.

En påvirket person vil straks blive hjemsendt. Eleven skal efterfølgende til en samtale med ledelsen samt evt. kontaktlærer. Hvis eleven er under 18 år, kontaktes forældrene. Varde kommunes opsøgende SSP-konsulenter inviteres evt. til en samtale sammen med ovenstående elever, dels som et forsøg på at holde eleven i uddannelse, dels for at overgive eleven til trygge rammer og med henblik på behandling.

Skolens holdning til rusmidler skal:

 • Være klar og synlig
 • Danne grundlag for skolens oplysende arbejde
 • Danne grundlag for skolens forebyggende arbejde
 • Danne grundlag for skolens konkrete handling, hvis ”skaden” er sket

Studieguide