Pædagogik

Bliv klogere på hvordan vores pædagogiske tilgang er til elevernes personlige udvikling og hvordan væres lærerstab møder eleverne i deres faglige udviklingsfaser.

Vores tilgang til mødet med eleverne

Eleverne møder på skolen forskellige undervisnings- og arbejdsformer, der fremmer lysten, viljen og kompetencen til fortsat læring i et livslangt perspektiv. Undervisningen tager hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige ønsker og forudsætninger.
Undervisningen tilrettelægges, så:

  • den afspejler de arbejdsfunktioner og den teknologi, der er praksis på det merkantile område
  • eleven udvikler sine personlige kvalifikationer og kompetencer, både selvstændigt og i grupper
  • eleven har mulighed for på relevante og konstruktive måder at prøve sig selv af og få feedback fra lærere og andre elever
  • der tages hensyn til, at det sociale miljø har stor betydning for den enkelte elevs læring
  • der differentieres under hensyn til elevforudsætninger
  • eleven møder varierede undervisnings- og tilrettelæggelsesformer (klasse-/hold undervisning, cases, individuelle opgaver, gruppearbejde mv.)
  • teori og praksis skal understøtte hinanden, både inden for faget og tværfagligt, og
  • eleverne aktiveres og er medansvarlige for undervisningens indhold, undervisningsformer og arbejdsmetoder.

Lærerpersonalet arbejder i teams med udgangspunkt i klasser og årgange. Formålet med at danne lærerteams er at skabe mere sammenhæng mellem de enkelte fag og læreres indsats.
Lærerne på EUD / EUX udgør ét samlet team.
Lærerne på HHX er opdelt i teams – et team til hver af studieretningerne.

Lærerne gennemfører i deres teams fælles forberedelse, så undervisningen i de enkelte fag og emner er bedst muligt koordineret med øvrige fag og emner i teamets område.
Med andre ord arbejdes der på at skabe et godt læringsmiljø for alle skolens elever.