Elevråd

Alle klasser vælger en repræsentant til elevrådet, som er elevernes talerør på skolen. Elevrådet hjælper med at løse forskellige spørgsmål og opgaver i forhold til den daglige undervisning og det sociale liv på skolen, og står også for forskellige arrangementer.

Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse og arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes har elevrådet kontakt til LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever.

Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres iflg. loven ikke som fravær. Når der indkaldes til møde, bestiller mødeindkalderen et lokale hos Elin, som samtidig registrerer fritagelse “Elevrådsarbejde” i deltagernes skema.

Ved uddannelsens afslutning kan elevrådsarbejde udløse frivillighedsbevis efter reglerne herom.

I skoleåret 2022-23 er Camilla Löschke Hansen fra hhx3b1 og Ingeborg Evalia Brandt Bertelsen hhx2c elevrådsformænd.

Elevrådskoordinator: Ann Jakobsson

Festudvalg

Festudvalget består af frivillige elever der i fællesskab arrangerer en række sociale arrangementer for skolens elever som fx fredagscaféer mm. Deltagelse i festudvalgsmøder, planlægning og afvikling af arrangementer, kan ikke give fritagelse for fraværsregistrering. Deltagerne skal i stedet selv angive fraværsårsagen “festudvalgsarbejde”.

Ved uddannelsens afslutning kan festudvalgsarbejde udløse frivillighedsbevis efter reglerne herom.

Festudvalgskoordinator: Frederik Elmquist

Hueudvalg

Leverandør af studenterhuer formidles gennem et “hueudvalg” nedsat af og blandt eleverne. Skolen har ingen del i udvalget eller dets arbejde og af samme årsag kan skolen ikke udstede frivillighedsbevis for arbejdet i hueudvalget. Skolen tilbyder alene at udlåne lokale til udvalgets møder. Lokale reserveres hos Elin.

Studieguide