Værdisæt

Varde Handelsskoles værdisæt

Ligeværd

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle tager udgangspunkt i positive hensigter hos hinanden.
 • at alle udfylder en vigtig plads i skolens organisation.
 • at de enkelte får mulighed for at udvikle og anvende sine kompetencer bedst muligt.
 • at der skabes en optimal arbejdssituation for den enkelte.
 • at alle respekterer og bakker op om den enkeltes funktion og bidrag til skolens drift og udvikling.

Det betyder for eleverne:

 • at alle udfylder en vigtig plads i skolemiljøet og får lige muligheder for kompetenceudvikling.
 • at der tages udgangspunkt i, at eleverne er forskellige.
 • at eleverne har indflydelse på deres hverdag.
 • at eleverne respekterer skolens medarbejdere og hinanden uanset forskellighed.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den med sine kompetencer og relationer er en aktiv og synlig medspiller i skolens udvikling.
 • at den arbejder i et seriøst og troværdigt samspil med skolens medarbejdere.
 • at den skaber rammer for en hensigtsmæssig arbejdssituation for skolens medarbejdere.

Det betyder for lokalsamfundet:

at skolen aktivt er en loyal, troværdig og engageret samarbejdspartner.
at skolen er åben over for henvendelser og dialog om skolens forhold.

Nærhed

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle bidrager aktivt til at skabe et trygt og rart skolemiljø.
 • at man kender hinanden.
 • at kommunikationen er åben, direkte og hurtig.
 • at man viser interesse og udøver hjælpsomhed over for hinanden.

Det betyder for eleverne:

 • at der skabes et miljø, hvor man kender hinanden både på tværs af klasser og fra andre sammenhænge.
 • at der er et trygt miljø, hvor medarbejderne opleves som medspillere.
 • at der hurtigt og konsekvent tages vare om de problemer, der måtte opstå.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at der er en tæt kontakt mellem skolens medarbejdere, bestyrelse og lokalsamfundet.
 • at bestyrelsen løbende følger udviklingen på skolen og derved agerer som sparringspartner for medarbejderne.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at skolens uddannelsestilbud dækker det lokale erhvervslivs behov for merkantile uddannelser.
 • at skolens ledelse og medarbejdere er synlige og skaber lokale kontakter til de eksterne interessenter.
 • at der er samarbejde med folkeskolen, øvrige ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelsesinstitutioner i området.
 • at skolen er et trygt sted for de unge at komme.

Kvalitet

Det betyder for medarbejderne:

 • at kvalitet på skolen er, når værdierne er forstået, accepteret, og indarbejdet i den daglige adfærd.
 • at alle fokuserer på kvalitetsudvikling på skolen.
 • at kvaliteten løbende måles med henblik på forbedringer.
 • at de væsentligste kvalitetsparametre er faglighed, formidlingsevne, udvikling og service.
 • at medarbejderne i deres adfærd er forbillede for god kvalitet på skolen.

Det betyder for eleverne:

 • at kvaliteten i undervisningen sikrer eleverne faglige, almene og personlige kompetencer.
 • at eleverne opnår studiekompetence, erhvervskompetence samt en personlig udvikling.
 • at skolens rammer er tidssvarende og danner grundlag for et godt studiemiljø.
 • at eleverne oplever struktur, helhed og sammenhænge i uddannelsen.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den har medansvar for en tidssvarende og kvalitetsbetonet skole.
 • at der skal afsættes de nødvendige ressourcer til skolens kvalitetsudvikling.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at det kan rekruttere velkvalificerede medarbejdere fra skolen med relevante faglige, almene og personlige kompetencer.
 • at skolen kan opkvalificere medarbejdere fra lokalsamfundets virksomheder og organisationer.
 • at skolens elever løser studie-relevante ad hoc opgaver i lokalsamfundet.

Ansvar og fællesskab

Det betyder for medarbejderne:

 • at alle forholder sig ansvarligt til udfordringer og problemstillinger relateret til den enkelte elev, klassen og fællesskabet.
 • at ansvar og beføjelser delegeres til den enkelte og til teams for løsning af opgaver.
 • at ansvaret giver indflydelse og motiverer og forpligter til engagement og initiativer for skolens fortsatte udvikling.
 • at ledelsen har medansvar for og bakker op om udviklingsinitiativer samt sikrer medarbejdernes ejerskab hertil.
 • at der udvises social ansvarlighed på skolen.
 • at der er loyalitet over for trufne beslutninger.

Det betyder for eleverne:

 • at de tager ansvar for egen læring.
 • at de tager ansvar for fællesskabet inden for klassen og trivslen i studiemiljøet i øvrigt.
 • at eleverne har medindflydelse på den daglige undervisning.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den har forståelse for nødvendigheden af, at der løbende skal takles nye og uforudsete situationer på skolen.
 • at den tager aktivt medansvar for og bakker op om initiativer for skolens fortsatte udvikling – også for initiativer der ikke forløber planmæssigt.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at det får samfundsengagerede borgere, der tageraktivt del i et demokratisk samfund.
 • at det har et medansvar for at sikre tilgang af elever og kursister.
 • at det tager medansvar for at skabe praktikpladser o.lign.

Visioner og dynamik

Det betyder for medarbejderne:

 • at skolen bidrager til at udvikle og styrke visionære og dynamiske medarbejdere.
 • at der er arbejdsglæde, engagement og tro på en fremtidssikret arbejdsplads.
 • at der følges op på nye udviklingstendenser, så skolen kan honorere fremtidens udviklingsbehov.
 • at der er et miljø, der giver medarbejderne lyst til at arbejde med nye idéer og metoder.
 • at der systematisk sættes klare og ambitiøse mål for udviklingsaktiviteterne.
 • at ledelsen har forståelse for, at ikke alle initiativer får det forventede resultat.

Det betyder for eleverne:

 • at elevinitiativer er ønskværdige og velkomne.
 • at de møder forandringer og udfordringer i hverdagen, så de er omstillingsparate.
 • at de oplever et personligt udfordrende og dynamisk miljø, der både er i harmoni med og positivt udfordrer det omgivende samfund.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at den medvirker til at skabe og støtte op om en visionær skole og understøtter en dynamisk udvikling.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at eleverne bliver aktive borgere, som er åbne over for forandringer.
 • at der er vilje til at satse på en dynamisk og omstillingsparat sko-le i lokalsamfundet.

Økonomisk ansvarlighed

Det betyder for medarbejderne:

 • at man bibringes den nødvendige faglige viden og information, så man kan handle økonomisk ansvarligt såvel i forhold til indtægter som udgifter.
 • at ressourcerne kanaliseres til de aktiviteter, der giver værdi for skolen på kortere eller længere sigt.
 • at man inddrages i væsentlige beslutninger om forbrug af ressourcer.

Det betyder for eleverne:

 • at de i dagligdagen handler på en omkostningsbevidst måde.
 • at de inddrages i relevante beslutninger om forbrug af ressourcer.
 • at der værnes om skolens rammer og de ressourcer, der stilles til rådighed.

Det betyder for bestyrelsen:

 • at skolens indtægtsgrundlag løbende revurderes for at sikre det økonomiske fundament og de fornødne investeringer for en fortsat udvikling.
 • at økonomisk styring sikrer rettidig omhu.
 • at den til enhver tid har indsigt i skolens økonomi og disponerer ud fra denne.

Det betyder for lokalsamfundet:

 • at skolen påvirker eleverne til at udvise økonomisk ansvarlighed.
 • at skolens eksistens – som selvstændig uddannelsesinstitution – på såvel kortere som længere sigt sikres.