Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og kan indstilles til eksamen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen.
Du har krav på oprykning, når du har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, og du har aflagt de krævede prøver og afleveret de skriftlige opgaver, hvor der er ubetinget afleveringspligt.

Hvis du har et lavere gennemsnit end 2,0, vurderes det i samråd med dine lærere, om du har haft et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.

Det vurderes, om du kan indstilles til eksamen, på baggrund af:

  • om du har deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang
  • om du har afleveret skriftlige opgaver i tilstrækkeligt omfang
  • Indstillingen kan trækkes tilbage, såfremt du ikke fremmøder tilstrækkeligt efter offentliggørelse af årskarakterer

Såfremt du ikke kan indstilles til eksamen, kan du vælge at:

  • tage skoleåret om, hvilket kræver godkendelse af skolens leder
  • indstille dig til prøve som selvstuderende dvs. aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunkts- karakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at du har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter reglerne om prøve i de enkelte fag

Som hovedregel gælder, at såfremt din studieaktivitet efter skolens skøn er utilstrækkelig, vil skolen undlade at indstille dig til eksamen og i stedet tilbyde dig at gå året om. Efter skolens godkendelse kan du få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at du senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne.

Indstilles du ikke til eksamen, meddeles dette skriftligt inden offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.

Studieguide