Du har mødepligt til undervisningen. De fremmødte registreres i begyndelsen af hvert modul. Fremmøder du, efter at fraværsregistreringen er foretaget, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende.
Skolen fører kontrol med dit fremmøde både i de enkelte fag og samlet. Alt fravær, uanset årsag, bliver registreret – man kan således ikke ”få fri”. Du skal give skolen besked om planlagt fravær(ved ferie udenfor skolens ferieplan skal du aftale et møde med skolens studievejleder via skolemail), og i tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen inden kl. 9.00 og afgive en sygemelding eller selv registrere det via Studie+.

Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, giver du en af dine lærere besked. Det er dit ansvar at kontakte relevante faglærere for at orientere dig om det faglige indhold af undervisningen og så vidt muligt selvstændigt at få det samlet op.

Fraværsårsager skal angives i Studie+

I Studie+ skal du herudover sørge for at få registreret oplysninger om dit fravær og årsagen til fraværet. Det er dit ansvar, at fraværsoplysningerne altid er ajourført. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at fremskaffe lægelig dokumentation for egen regning. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at aflevere dokumentation.

Du har løbende mulighed for at se det registrerede fravær i Studie+. Såfremt det registrerede fravær ikke stemmer overens med din egen registrering, skal du hurtigst muligt gøre indsigelse mod det registrerede fravær til den relevante faglærer. Det er dit ansvar at påvise, hvilke konkrete undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Faglæreren tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl og sørger for evt. rettelse.

Studieguide